ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ

ข่าวและบทความ

04 เมษายน 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนกรสิทธิเด็กกับการปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ เพื่อสรัางกระบวนกรที่จะไปให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน/พื้นที่ที่หลากหลายในเรื่องของการปกป้องตนเองจากภัยออนไลน์ มีเจ้าหน้าที่จากองค์กรเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยมาร่วมทั้งสิ้น 16 องค์กร รวม 27 คน ในช่วงเข้าได้แลกเปลี่ย

ภาคีเครือข่าย